Nemáte v košíku zatiaľ žiadne produkty

Nemáte v košíku zatiaľ žiadne produkty

Top

Súťažné podmienky A ŠTATÚT SÚťAžE „Vyhraj balíček kolagénu“

Súťažné podmienky

Názov: “Vyhraj balíček kolagénu

Ako sa zapojiť do súťaže?

Registrácia do súťaže cez formulár v reklame na Facebook stránke  Bionutrian 

1. 3. 2023 vyžrebujeme 1 výhercu

PODMIENKY
SÚŤAŽE

ŠTATÚT
SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI Facebook “Vyhraj balíček kolagénu

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky
účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno:

DALICE s.r.o.,

Gercenova 6/B

851 01, Bratislava

 1. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
  Súťaž sa uskutoční v období od 23.2. do 28.2. 2023. V tomto termíne je
  možné prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 1. 3. 2023

lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a
ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len
„účastník súťaže“).
C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát,
D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania
súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im
blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži
vylúčení.

lV. PODMIENKY ÚČASTI V
SÚŤAŽI
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže registroval cez registračný formulár.

 1. VÝHRA
  A) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

Výhrou v súťaži je kolagén Bionutrian.

(ďalej len „služby“)

Cenu obdrží jeden
výherca
, pričom výhra je neprenosná.

Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE
A) Víťaz súťaže bude vyžrebovaný 1. 3. 2023 spomedzi všetkých platne
prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.
B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený 1.3. 2023
a to mailovou komunikáciou.
C) V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru
odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať
náhradného výhercu súťaže.

Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY
A) Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

 1. B) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 2. C) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou
  Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu
  požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže
  taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo
  požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v
  príslušnom súťažnom príspevku.

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV
A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ
súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v
zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
(ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook/Instagram
stránke Bionutrian v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom
samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové
účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka
súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži
účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v
rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a
aktuálne.
B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým
právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných
údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol
splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti
namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže
alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom
súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných
alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať,
spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA
A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia
§ 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo
zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto
osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa
súťaže.
C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa
riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž
ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre
zverejnené na Facebook/Instagram stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez
oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom
súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
D) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v
rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala
byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani
za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na
strane organizátora súťaže.
E) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z
príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a
predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani
organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti
výhercu súťaže.
F) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
G) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto
súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň,
resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i
tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez
nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá
tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu
podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook / Instagram stránke.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,
  že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na
  Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže
  vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
  spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom / Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 1.2. 2023

v

Najčistejší a najúčinnejší rybí kolagén na trhu.

BIONUTRIAN

OBCHOD

KONTAKT

O NÁS