Nemáte v košíku zatiaľ žiadne produkty

Nemáte v košíku zatiaľ žiadne produkty

Top
Bionutrian

Kontakt

Bonutrian

Máte otázku?

Napíšte nám a my Vám s radosťou odpovieme. 🙂

  KONTAKT

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  DODATOČNÉ INFO

  Podmienky spracovania údajov

  PODMIENKY SPRACOVANIA ÚDAJOV

  Chcem Vás týmto ubezpečiť, že firma Dalice,s.r.o. spĺňa všetky náležitosti novej európskej legislatívy. Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

  Kto spravováva Vaše údaje?

  Spoločnosť Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, IČO: 50 654 314, DIČ: 2120414769 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.bionutrian.com a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho.

  Kontaktné údaje

  Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: collagen@bionutrian.com, alebo priamo z tejto webstránky v podstránke KONTAKT (cez kontaktný formulár), telefonicky na +421 903 792 665, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti: Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, Slovensko.

  Prehlásenie

  Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

  1. udem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
  2. Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť pred začatím spracovania osobných údajov.
  3. Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení si Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
  4. V rámci informácií o spracovaní osobných údajov budú osobné údaje zdieľané s vydavateľom platobnej karty.

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail (resp. meno, priezvisko), nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie informácií o produktoch, vypracovanie cenovej ponuky, atď).
  2. Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  3. Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail, meno, poprípade telefónne číslo) môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení, alebo za účelom telefonovania Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

  Ak mojím zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe Vášho súhlasu počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať odpoveďou na mail, z ktorého Vás oslovujem.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

  Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

  1. LinkedIn
  2. Facebook
  3. Google

  Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

  Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom mailu: collagen@bionutrian.com

  Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

  Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím do doby 10 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

  Ak sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

  Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

  V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať mailom.

  Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie okamžite napraviť.

  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby Vám posielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov odpoveďou na mail, že si neželáte zasielanie takýchto informácií.

  Mlčanlivosť- dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov. V prípade nejasností ma, prosím, kontaktujte mailom na collagen@bionutrian.com, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti Dalice s r. o., Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, Slovensko. 

  Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky

  (ďalej len „VOP“) 

  1. Úvodné ustanovenia

  1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“ ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len “kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie“) .

  1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bionutrian.com je spoločnosť DALICE, s.r.o., právne sídlo spoločnosti: Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava, Slovensko, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116560/B, IČO: 50 654 314, IČ DPH: SK2120414769. Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.bionutrian.com (ďalej len “internetový obchod)

  1.3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorí a plní kúpnu zmluvu s predávajúcim za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

  1.4. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva„) .

  1.5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č . 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  1.6. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

  1.7. Kupujúci odoslaním objednávky cez objednávkový formulár E-shopu, a/alebo odoslaním vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho, a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

  1.8. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

  1. Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

  2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Pod tovarom sa rozumejú výživové doplnky – MARINE COLLAGEN + Vitamin C – vo forme prášku a kapsúl, ďalej len ako „tovar„.

  2.2. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

  a ) názov produktu;

  b ) fotografia produktu;

  c ) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

  d ) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní.

  2.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

  2.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Na doručenie mimo územia SR sa budú vťahovať iné náklady, podľa aktuálneho cenníka pre zasielanie tovarov do zahraničia. 

  III. Uzavretie kúpnej zmluvy

  3.1. Na účely objednania tovaru vloží kupujúci na podstránke OBCHOD vybraný tovar do košíka a následne vyplní fakturačné údaje. Formulár obsahuje najmä informácie o:

  a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci označí v kontaktnom formulári a vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania, 

  b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

  c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

  (ďalej spoločne len ako „objednávka“ ) .

  3.2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „E mail“ kupujúceho) .

  3.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou). 

  3.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

  IV . Cena

  4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  a ) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v E maili ( ďalej len „účet predávajúceho„)

  b ) bezhotovostne platobnou kartou online;

  c ) dobierkou tam , kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.

   

  4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

  4.3. V prípade platby na účet, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

  4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v E-maili od predávajúceho. v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.  podľa bodu 4.1 a )

  4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

  4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

  4.7. Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. 

  4.8. Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

  1. Dodanie

  5.1. Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách:

  a ) v prípade zvolenia platby na dobierku, teda v hotovosti kuriérovi, predávajúci sa zaväzuje zaslať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho, v lehote najviac 5 pracovných dní od prijatia objednávky, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia objednávky, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať.

  1. b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 2 pracovných dní od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 10 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  5.2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

  VI . Odstúpenie

  6.1. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho.

  6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

  6.3. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  6.4. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia, ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

  VII. Záruka, zodpovednosť za vady, spory

  7.1. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

  7.2. V prípade reklamácie tovaru zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania tovaru sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať.

  7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

  7.4. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

  7.5. V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

  7.6. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporom RSO. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvu. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  VIII. Ochrana osobných údajov

  8.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  8.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska  sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia udeleniu súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim.

  8.3. Kupujúci súhlasí, aby spoločnosť DALICE s.r.o. spracúvala osobné údaje kupujúceho v rozsahu informovania o novinkách a zľavových akciách a kontaktovala ho na marketingové účely.

  8.4. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov).

  8.5. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru.

  8.6. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  1. Záverečné ustanovenia

  9.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 24. 5. 2018.

  9.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť.

  9.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40 / 1964 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom o liekoch.

  Reklamačný poriadok

  V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, alebo oznámiť emailom.

  V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia, ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

  Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho (collagen@bionutrian.com), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

  v

  Najčistejší a najúčinnejší rybí kolagén na trhu.

  BIONUTRIAN

  OBCHOD

  KONTAKT

  O NÁS